• bgr22.png
  • peuterprobeer.png
  • schoolfeest24.jpg
  • STRALENGLUNDER.gif

Zorg op onze school…

De zorg voor ieder kind is voor ons heel belangrijk.


Wij gaan voor een brede zorg met oog voor het totale kind, omdat iedereen anders is en andere noden/behoeften heeft. Ieder kind moet zich goed voelen op onze school en heeft het recht op de tijd en ruimte die hij/zij nodig heeft om zijn/haar leertraject af te werken.


We gaan op een positieve manier aan de slag, zodat het kind alle aangereikte kansen kan benutten.


We geloven in de groei van ieder kind en staan open om tegemoet te komen aan hun ontwikkelingsproces.


We gaan doelgericht en ervaringsgericht aan de slag om via de talenten van ieder kind het leren te stimuleren. We streven naar een goede samenwerking met de ouders, opdat ieder kind kan uitgroeien tot een talentvolle volwassene.


Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas. Zo zijn er talrijke initiatieven die voor de ganse school genomen worden: werken rond sociale vaardigheden, leerlingvolgsysteem, drempelverlaging bij de overgang van K3 naar L1 en bij de overgang van L6 naar het secundair onderwijs, aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind, peer tutoring, zelfstandige werkvormen zoals hoekenwerk en contractwerk…


Dit is onze preventieve werking, waarbij we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas zodat zij het maximum aan leerkansen krijgen hier. Daarnaast voorzien wij ook extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden die extra hulp of aandacht nodig hebben.


De zorgleerkracht is hierbij één van de spilfiguren om de zorgactiviteiten te coördineren, te organiseren en te coachen. Er wordt zowel gewerkt op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van het kind.


De zorgleerkracht observeert, organiseert overlegmomenten, neemt contact op met CLB en externe hulpverleners, overlegt met de leerkrachten, neemt niet-methode gebonden toetsen af, overlegt met de directie…


De klasleerkrachten vormen de basis voor ons zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren de zorgleerkracht bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. De zorgleerkracht kan dan advies of bijkomende hulp verlenen of contacten leggen met externe partners indien nodig.


Alle ondernomen stappen om de kinderen extra te begeleiden worden opgenomen in ons kindvolgsysteem in WISA. Per kind is er een dossier dat ingevuld wordt door de klasleerkracht en de zorgleerkracht. Minstens 3 keer per jaar komt het multidisciplinair team samen om elke klas uitvoerig te bespreken. Ook tussendoor zijn er overlegmomenten tussen de zorgleerkracht en het CLB waarop problemen (gemeld door de klasleerkrachten) besproken worden. Op die manier trachten we ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Hierin worden de ouders eveneens betrokken. Zij worden uitgenodigd voor een gesprek i.v.m. de moeilijkheden of problemen van hun kind.


Naast de begeleiding binnen en buiten de klas kunnen er ook bijkomende maatregelen genomen worden voor kinderen met leerproblemen. Dit gebeurt in overleg met alle betrokken partijen (ouders, klasleerkracht, zorgleerkracht, CLB, directie en indien mogelijk ook in overleg met het kind zelf).


Ons CLB werkt op 4 domeinen:

  • leren en studeren (leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, studiehouding,…)
  • schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen,…)
  • psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen,…)
  • preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, gezondheidsvoorlichting, medische onderzoeken,…


Ook opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken zijn taken die het CLB op zich neemt. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders, de school of de leerling. Informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld.


Wij hopen met deze uitleg een duidelijker beeld te geven van de zorg die wij willen dragen voor ieder individueel kind! Met extra vragen kan u steeds ook telefonisch of via mail bij ons terecht.